Rodo - EDISON

Przejdź do treści

Menu główne:


POLITYKA PRYWATNOŚCI

& 1 Informacje ogólne

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna z siedzibą w Katowicach (40-135) przy ulicy Słonecznej 9 zwana dalej Spółką, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydz. Gosp., nr KRS 0000077461, NIP: 634-10-04-628, Regon: 272271099.
                                                                                              
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp.j. , ul. Słoneczna 9, 40 – 135 Katowice lub pocztą elektroniczną:  info@edisonkatowice.pl.

& 2 Informacje w formularzach, rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. W przypadku przesłania nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane przez Państwa informacje, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania. W przypadku pytań uzupełniających dane te będą również przechowywane przez nas. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i polegają na: - składaniu ofert handlowych - sprzedaży towarów - wykonywaniu usług związanych z realizacją zamówień (np. transport, kurier, poczta, płatności).

3. Rodzaje danych jakie zbiera administrator:
 
a) imię i nazwisko klienta (w tym również imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia);
b) imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd;
c) nazwę przedsiębiorstwa;
d) adres klienta;
d) adres siedziby przedsiębiorstwa;
e) adresy dostawy zamówionych produktów;
f) adresy email;
g) numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem.
 
4.  Na serwerze i w formie papierowej przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z klientem:
 
a)   historia zapytań i ofert;
b)   historia zamówień;
c)   historia faktur klienta;

& 3  Udostępnianie lub powierzanie danych
 
1. Spółka może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (banki i instytucje płatnicze), audytowe, obsługują nasze systemy informatyczne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie jakim staną się administratorem danych. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
2. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
 
3. Ponadto  Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione gdy:
 
b) jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki);
c) jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej);
d) jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa (np. obowiązek poinformowania organów ścigania).
    
& 4  Prawa osób, których dane dotyczą
 
a) Prawo do cofnięcia zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielili nam Państwo. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.
b) Prawo dostępu do treści swoich – mogą Państwo uzyskać od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe i prawo dostępu do tych danych oraz kopię danych;
c) Prawo do sprostowania danych osobowych, gdy uważają Państwo, że dane osobowe  są nieprawidłowe lub niekompletne. W tym celu muszą Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej info@edisonkatowice.pl lub na adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna ul. Słoneczna 9, 40 – 135 Katowice.
d) Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofnęli Państwo zgodę, Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.
e) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem – a Państwo żądają ograniczenia ich wykorzystania, nie żądając ich usunięcia.
f)  Prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) – mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego administratora danych osobowych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
g)  Prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Państwa danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
 
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

& 5  Informacja o plikach cookies

1. W celu      prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii      plików cookies.Pliki cookies      (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki      tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu      i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2. Cookies      zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas      przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. W ramach Serwisu      stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”(session      cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami      tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do      czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia      oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w      parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Na podstawie      plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe      ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie      jakichkolwiek danych osobowych.
5. Oprogramowanie      do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj      domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym      Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym      zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.      Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe   informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki      internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności      dostępne na stronach internetowych części lub całości Serwisu.
7. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 
& 6  Wykorzystanie cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
 
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika;
b) konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika;
c) zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu;
d) analiz i badań oglądalności;
e) świadczenie usług reklamowych.
 
2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 
a) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
b) łączenia serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których korzysta Użytkownik, w tym za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. Facebook.com (administrator cookis: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

& 7  Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
         
& 8  Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
         
& 9 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Hurtownia elektrotechniczna         
Centrum Elektryczno-Oświetleniowe
40-135 Katowice                               
ul. Słoneczna 9
tel. (32) 203 64 24
tel. (32) 350 85 00
tel. (32) 251 63 39
tel. (32) 608 30 72

Godziny otwarcia:
7:30 - 16:30
od poniedziałku do piątku
Przedsiębiorstwo Edison sp. j.
NIP: 634-10-04-628

REGON: 272271099
KRS: 0000077461
Nr konta bankowego:
68 8437 0002 0010 0122 8550 0002
Śląski Bank Spółdzielczy Silesia

SALON OŚWIETLENA
40-135 Katowice, ul. Słoneczna 9
tel. (32) 720 60 88
SKLEP INTERNETOWY elektrotechniczny
tel. 882 077 939
SKLEP INTERNETOWY oświetleniowy
tel. 32 720 60 88
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego